Vimami Co., Ltd.

  • Downloads
  • Downloads
  • Downloads
อักษรย่อ หัวข้อ ดาวน์โหลด
- ข้อบังคับ
จัดตั้งบริษัท
PDF
- ข้อบังคับ
หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน
PDF
- ข้อบังคับ
ควบบริษัท
PDF
- ข้อบังคับ
ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
PDF
- คำแนะนำ
หนังสือบริคณห์สนธิ
PDF
- คำแนะนำ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิก่อนการตั้งบริษัท
PDF
- คำแนะนำ
จัดตั้งบริษัท
PDF
- คำแนะนำ
หนังสือบริคณห์สนธิและจัดตั้งบริษัท พร้อมกันภายในวันเดียวกัน
PDF
- คำแนะนำ
มติพิเศษของบริษัทให้ เพิ่มทุน, ลดทุน, ควบบริษัท
PDF
- คำแนะนำ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิภายหลังตั้งบริษัท ได้แก่ แก้ไขชื่อบริษัท , ที่ตั้ง , สำนักงานใหญ่ข้ามจังหวัด, วัตถุที่ประสงค์ และรายการเกี่ยวกับทุน
PDF
- คำแนะนำ
ตั้งข้อบังคับขึ้นใหม่ หรือแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
PDF
- คำแนะนำ
แก้ไขเพิ่มเติม ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ, จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท,รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ประชาชนทราบ
PDF
- คำแนะนำ
เลิกบริษัท
PDF
- คำแนะนำ
แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจของผู้ชำระบัญชี, ที่ตั้งสำนักงานของผู้ชำระบัญชี, ตั้ง/เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชี
PDF
- คำแนะนำ
เสร็จการชำระบัญชีบริษัท
PDF